14/7/12

.Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.Χορήγηση άδειας και κόστος φωτογράφησης και κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων .

Περί αναπροσαρμογής τελών: κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση και εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα.
Εγκρίνουμε τον καθορισμό τελών υπέρ του ΤΑΠ α) φωτογράφησης- κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους,  β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ε) τελών από εκδηλώσεις σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης εγκρίνουμε την τήρηση διαδικασίας για την καταβολή τελών για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο  Δημόσιο, καθώς και την τήρηση διαδικασιών για χρήση εικόνων αρχαιολογικού  περιεχομένου σε λογότυπο.
Σύμφωνα με τα παρακάτω, η εφαρμογή τους θα αρχίσει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσης. Η απόφαση έχει ως ακολούθως:
1.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣH
1.1.1. Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλάς στα Μουσεία, στις επισκέψιμες Αρχαιολογικές Συλλογές και στους Αρχαιολογικούς Χώρους  επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
1.1.2. Η φωτογράφηση με απλή φορητή μηχανή με φλάς ή ενσωματωμένο φλάς και η ολογραφική φωτογράφηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία, Μουσεία και  Αρχαιολογικές Συλλογές απαγορεύεται χωρίς άδεια.
1.1.3. Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή χωρίς παρεμβολή προσώπων καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης:
Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μείωσε στα 1.600 ευρώ την ημέρα -από 4.000 ευρώ- το κόστος κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων, ενώ το κόστος φωτογράφησης μειώθηκε στα 200 ευρώ από 300 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.
Όσον αφορά στο τέλος χρήσης απεικονίσεων σε έντυπες εκδόσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αυτό μειώνεται κατ' αρχήν σχεδόν στο μισό, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης σε περίπτωση χρήσης μεγάλου αριθμού απεικονίσεων.Έτσι, για χρήση 100 φωτογραφιών ενός ευρέως γνωστού μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου σε βιβλίο ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το τέλος με βάση την παλιά απόφαση ανερχόταν στα 10.000 ευρώ (100 φωτογραφίες επί 100 ευρώ). Τώρα, θα ανέρχεται στα 3.780 ευρώ (60 ευρώ για τις πρώτες 10 φωτογραφίες, 42 ευρώ -μείωση κατά 30%- για τις επόμενες 40, 30 ευρώ -μείωση κατά 50%- για τις υπόλοιπες 50).
Τα τέλη καλύπτουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων και ανατυπώσεων σε μία γλώσσα. Για κάθε επιπλέον γλώσσα καταβάλλεται τέλος το οποίο ανέρχεται μόνο στο 25% των τελών που ισχύουν για την πρώτη γλώσσα έκδοσης.Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της χρήσης απεικονίσεων ή οπτικοακουστικών έργων σε ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικών ξεναγών. Η χρήση απεικονίσεων στο Διαδίκτυο γίνεται ατελώς όταν δεν επιδιώκεται με αυτήν οικονομικός-εμπορικός σκοπός.
Για τη χρήση αρχαίων θεάτρων και άλλων χώρων για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβλέπεται η καταβολή τέλους ίσου με το 10% επί των εσόδων από την καλλιτεχνική εκδήλωση.
Παράλληλα, έχουν διευρυνθεί οι περιπτώσεις χρήσεων απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έργων που απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών. Προβλέπεται, δε, η δυνατότητα καταβολής μειωμένων κατά 50% τελών για χρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν.

Πληροφορίες

Αθηνα, Greece
http://www.manolokasimatis.gr